Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhají v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Na této stránce naleznete všechny informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji pracujeme.

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek Mladí diplomaté, z.s., IČ: 04757157, se sídlem: Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, zapsaný u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: L 7557 (dále také jen jako „Spolek“).

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sdělíte v rámci registračních formulářů na naše studentské vzdělávací projekty či v rámci Vaší samotné účasti na našich studentských vzdělávacích projektech.

Zpravidla se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje na zákonné zástupce či kontaktní osoby, studovaná škola a kontaktní údaje na kontaktní osobu, Vaše alergie a jiná zdravotní omezení, či další osobní údaje, které nám sdělíte ve specifických situacích.

V rámci projektu samotného následně zpracováváme i fotografie a audiovizuální záznamy pořízené naším Spolkem.

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem realizace našich studentských vzdělávacích projektů. Zpracovávané údaje potřebujeme ke komunikaci s účastníky a školami, které reprezentují, aby se mohli projektu zúčastnit. Bez těchto nezbytných osobních údajů by nebylo možné účast na projektu uskutečnit, nebo vyřešit případné nečekané situace, ke kterým během Vaší účasti může dojít.

Fotografické a audiovizuální záznamy používáme k propagaci našeho Spolku, za tímto účelem je zveřejňujeme na našich sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech.

Vaši e-mailovou adresu dále používáme i k informování o nadcházejících aktivitách Spolku.

Výše zmíněné údaje o zdravotním stavu (alergie, zdravotní omezení atd.), které patří do zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje), zpracováváme jen v souvislosti s hladkým průběhem projektu (objednání jiné stravy bez alergenů apod.).

 

Kdo má k Vašim údajům přístup?

Snažíme se zajišťovat co nejlepší technická i organizační zabezpečení, aby se osobní údaje nedostaly do nesprávných rukou. V rámci této ochrany mají přístup k osobním údajům pouze členové Spolku, kteří signovali Dohodu o mlčenlivosti a součinnosti ošetřující i práci s osobními údaji. Mimo náš Spolek Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytně nutných případech, mezi které patří:

 • ubytovací zařízení, se kterými spolupracujeme;
 • třetí strany podílející se na organizaci našich projektů;
 • uživatelé našich webových stránek, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů, na nichž zveřejňujeme Vaše fotografie a audiovizuální záznam.

V případech, kdy to po nás vyžadují právní předpisy, jsme zároveň povinni předat Vaše osobní údaje některým orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

 

Cookies

Cookies, které využíváme, jsou čistě technického rázu a neslouží k získání jakýchkoliv osobních údajů. Používání cookies můžete kdykoliv zakázat prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Tím, že cookies nezakážete, nám dovolujete je využívat.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje, fotografie a audiovizuální záznam uchováváme, dokud neodvoláte svůj souhlas, který jste nám pro jejich pořizování a uchovávání udělili.

Citlivé osobní údaje (o zdravotním stavu) uchováváme jen po nezbytně dlouhou dobu, aby bylo dosaženo účelu za jakých byly zpracovány.

 

Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu?

Pro každé zpracování Vašich osobních údajů musíme mít právní důvod, a ne každé zpracování vyžaduje Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat na základě:

 • plnění smlouvy za účelem Vaší účasti na projektu;
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů;
 • oprávněný zájem, například za účelem informování o nových projektech Spolku.

Poskytnutí osobních údajů spadajících pod tyto případy je povinné.

 

Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu v případě registrace na naše projekty a v případě zpracovávání fotografií a audiovizuálních záznamů z našich projektů.

Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně a souhlas můžete odvolat.

 

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat napsáním na e-mailovou adresu info@mladidiplomate.com.

Odvoláním souhlasu není dotčeno předchozí zpracování, které na jeho základě bylo provedené. Odvolat souhlas nemůžete se zpracováním osobních údajů, které neprobíhá na základě souhlasu.

 

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení v určitých případech;
 • další práva stanovena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

V případě, kdy chcete některé ze svých práv uplatnit, Vás budeme muset požádat o prokázání Vaší totožnosti, abychom zabránili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajů.

 

Máte další otázky?

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@mladidiplomate.com.