Podmínky účasti na projektu Mladých diplomatů

 

  1. Preambule

1.1 Mladí diplomaté, z.s., IČ: 04757157, se sídlem: Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, (dále také jen jako „Spolek“), realizují vzdělávací projekty určené studentské i širší veřejnosti (dále také jen jako „Projekt“).

1.2 Projekt realizují členové Spolku či jiné členy Spolku pověřené osoby.

1.3 Účastník se Projektu účastní svobodně a dobrovolně. Nenabyl-li Účastník Projektu plné svéprávnosti k datu konání Projektu, účastní se jej pouze a výlučně se souhlasem zákonného zástupce.

 

  1. Povinnosti Účastníka Projektu

2.1 Účastník je povinen:

2.1.1 řídit se právními předpisy České republiky, popřípadě právními předpisy státu, na jehož území se Projekt koná;

2.1.2 řídit se pokyny členů Spolku či osob jimi pověřených;

2.1.3 chovat se v souladu s dobrými mravy, uctivě vůči ostatním a neohrozit svým chováním dobré jméno Projektu nebo Spolku či jeho členů;

2.1.4 nevzdalovat se od skupiny ostatních účastníků Projektu či z míst (budov) konání Projektu bez předchozího souhlasu členů Spolku;

2.1.5 udržovat pořádek po celou dobu konání Projektu;

2.1.6 uhradit případnou jím způsobenou škodu, a to včetně příslušenství;

2.1.7 mít u sebe po celou dobu konání projektu svůj občanský průkaz, průkaz pojištěnce tuzemské zdravotní pojišťovny, průkaz o studiu (ISIC) – vlastní-li jej Účastník;

2.1.8 mít u sebe po celou dobu konání Projektu, koná-li se mimo území České republiky, platné potvrzení o sjednání cestovního pojištění pokrývající všechny léčebné výlohy a platné po celou dobu konání Projektu, je-li místem realizace Projektu stát vyžadující pro vstup na své území prokázání se platným cestovním pasem či vízem, pak je Účastník povinen mít u sebe po celou dobu konání Projektu i tyto dokumenty;

2.1.9 mít u sebe po celou dobu konání Projektu všechny potřebné léky v dostatečném množství a o potřebě jejich pravidelného užívání seznámit členy Spolku – vyžaduje-li to jejich povaha;

2.1.10 informovat členy Spolku o alergiích Účastníka či o jiných zdravotních problémech  s předstihem;

2.1.11 informovat členy Spolku o nastalých zdravotních komplikacích či úrazech během konání Projektu bez zbytečného odkladu;

2.1.12 respektovat vnitřní předpisy všech budov, ve kterých se bude Účastník během konání Projektu vyskytovat;

2.1.13 informovat členy Spolku o způsobených škodách na majetku během konání Projektu bez zbytečného odkladu;

2.1.14 účastnit se všech oficiálních částí Projektu, nemůže-li se Účastník ze závažného důvodu části Projektu účastnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně členům Spolku;

2.1.15 oznámit členům Spolku jakékoliv skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k porušení práv nezletilých, bylo jednáno protiprávně či v rozporu se zněním tohoto dokumentu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví;

2.2 Účastník Projektu nese v průběhu účasti na Projektu odpovědnost sám za sebe v rozsahu stanoveným příslušnými právními předpisy. Veškeré způsobené hmotné i nehmotné škody Účastníkem budou včetně příslušenství vymáhány po Účastníkovi.

2.3 Je-li Účastník mladší 18 let bere jeho zákonný zástupce na vědomí a považuje za nesporné, že členové Spolku ani Spolek nenese za Účastníka odpovědnost.

 

  1. Konzumace alkoholu, kouření a jiné zdraví škodlivé činnosti

3.1 Účastník je srozuměn s faktem, že během večerních částí programu se může vyskytovat v prostorech, kde je konzumován alkohol.

3.2 Účastníkovi je zakázáno konzumovat alkohol a kouřit, je-li mladší 18 let, po celou dobu konání Projektu.

3.3 Účastníkovi je zakázáno konzumovat alkohol, je-li starší 18 let, po dobu oficiální části projektu.

3.4 Účastníkovi je zakázáno poskytovat alkohol a cigarety účastníkům mladším 18 let.

3.5 Účastníkovi je zakázáno konzumovat alkohol a kouřit uvnitř nebo v okolí budov po dobu konání oficiálních částí Projektu a v místě ubytování.

3.6 Účastník starší 18 let se zavazuje, že konzumovat alkohol bude v mezích slušnosti a konzumace ho nebude omezovat v jiných částech programu Projektu.

3.7 Účastníkovi je přísně zakázáno konzumovat, přechovávat či poskytovat omamné a psychotropní látky zakázané zákonem. Porušení tohoto ustanovení povede k okamžitému vyloučení účastníka z Projektu a oznámení této skutečnosti Policii ČR.

 

  1. Poplatky za účast na Projektu

4.1 Účast na Projektu je pro Účastníka bezplatná, není-li předem výslovně uvedeno jinak.

4.2 Nezúčastní-li se Účastník Projektu bez předešlého včasného oznámení (tedy ve lhůtě alespoň 10 kalendářních dní před zahájením Projektu) této skutečnosti Spolku, je Účastník povinen Spolku uhradit veškeré náklady vzniklé s jeho neúčastí (zejména náklady spojené se storno poplatkem za ubytováním či stravování, ponížení obdržené dotace a další). Taková povinnost Účastníkovi zaniká, je-li účastníkova neúčast na Projektu zaviněna jím nepředvídanými okolnostmi, které Spolku prokáže (např. zdravotní důvody).

 

  1. Užití fotografií Účastníka

5.1 Účastník svým podpisem těchto podmínek v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, výslovně uděluje Spolku souhlas s pořízením a použitím fotografie nebo fotografií, na kterých je zachycen a které budou pořízeny Spolkem nebo jím pověřenou osobou.

5.2 Účastník souhlasí s tím, aby byly fotografie, na kterých je zachycena jeho podoba, rozšiřovány či rozmnožovány. Zveřejnění fotografií se týká zejména: webových stránek Spolku na internetové adrese, stránek Spolku na sociální síti Facebook a Instagram, v tištěných a jiných materiálech sloužících k propagaci Spolku.

 

  1. Ostatní ustanovení

6.1 Účastník bere na vědomí, že veškeré jemu poskytnuté materiály Spolkem jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a lze je použít jen s předchozím písemným souhlasem Spolku.

6.2 Účastník tímto uděluje Spolku souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů jeho osoby Spolku. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje jím ve styku se Spolkem poskytnuté. Zároveň si je vědom svých práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

6.3 Zákonný zástupce Účastníka, jenž ještě nedovršil věku 18 let, tímto uděluje Spolku souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje jím ve styku se Spolkem poskytnuté. Zároveň si je vědom svých práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

6.4 Účastník prohlašuje, že se všechny údaje jím poskytované Spolku jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

6.5 Účastník bere na vědomí a považuje za nesporné, že může být z Projektu vyloučen, a to na základě porušení některého z ustanovení tohoto dokumentu. O této skutečnosti bude neprodleně informován pedagogický dozor, bude-li přítomen, a u nezletilých účastníků bude informován zákonný zástupce. Bude-li to vyžadovat podstata porušení těchto podmínek, uvědomí Spolek o vzniklé skutečnosti neprodleně i Policii ČR. V případě vyloučení z Projektu je Účastník povinen Spolku uhradit veškeré náklady vzniklé s jeho neúčastí (náklady spojené s ubytováním, stravování, ponížení obdržené dotace, apod.).

6.6 Spolek si vyhrazuje právo vyloučenému Účastníkovi neumožnit účast na dalších Projektech Spolku.